fbpx
תנאי שימוש ושמירת פרטיות

תנאי שימוש באתר BDO OPEX

אתר BDO OPEX הינו אתר הבית של חברת קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ מקבוצת BDO (להלן: "האתר").

 1. תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה. תנאי השימוש יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין קו פרויקט הן לצורך השימוש באתר. קו פרויקט עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.
 2. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.
 3. האתר מציע שירותים ומידע בנושאי ייעוץ שונים וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין לקו פרויקט פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו.
 4. המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא (As Is), קו פרויקט אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והיא לא תשא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 5. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי קו פרויקט לאותם מקורות מידע ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.
 6. קו פרויקט אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג. לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
 7. זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר וייתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר ולמעט בחוקים, בחקיקת המשנה, בחוזרים ובפסקי הדין המתפרסמים בו, שייכים לקו פרויקט.
 8. תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של קו פרויקט ואין היא מתחייבת על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.
 9. כל הנתונים שימסור משתתף באתר לקו פרויקט ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי קו פרויקט ויהוו נכס של קו פרויקט. במקרה בו תבקש קו פרויקט לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. קו פרויקט נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו.
 10. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.
 11. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם.
 12. בכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראים לשימוש ו/או הסתמכות כלשהי, כאמור, משום סיבה שהיא ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם ו/או מכל סיבה אחרת נוספת.
 13. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בפרטים שלך, אנא הודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר.
 14. השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן:
  • קו פרויקט רשאית לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן, קו פרויקט רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.
  • לקו פרויקט היכולת לפקח על השימוש באתר והיא רשאית לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.
  • כל הנכנס לאתר מאשר כי קרא את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם.
 15. בכפוף לתנאי השימוש, כל אדם אשר נרשם לאתר (כמפורט להלן) רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של קו פרויקט יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש. קו פרויקט שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.
 16. הנך מצהיר כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות. קו פרויקט שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 17. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של קו פרויקט ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.
 18. קו פרויקט לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לכך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
 19. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שקו פרויקט עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. קו פרויקט לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
 20. קו פרויקט רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מכירת השירותים ו/או המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות .
 21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קו פרויקט עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
  • הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.
  • נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
  • בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בקו פרויקט, באתר, בציודו, במידע המצוי בקו פרויקט ו/או במשתמשים אחרים.

רישום לאתר ומסירת מידע אישי

 1. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמא. הנך מצהיר כי השימוש בשם המשתמש ובסיסמא הוא לשימושך האישי וכי הנך מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמא באופן סודי וראוי ולא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו כל שימוש.
 2. הנך מתחייב למסור לקו פרויקט מידע מלא, נכון ומדויק ולעדכן את קו פרויקט על כל שינוי מיד לאחר שנודע לך על כך.
 3. הנך מצהיר כי הנך יודע כי קו פרויקט עשויה לעשות שימוש במידע לצרכיה, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו ולשם כך הנך מתיר לה לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של קו פרויקט ובכפוף לתנאי הפרטיות.
 4. העלאת מידע ומסירתו לקו פרויקט, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה את הסכמתך לכך כי קו פרויקט יכולה לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לתנאי הסכם זה. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קו פרויקט בגין הפרת זכויות קנין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם קו פרויקט פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש.
 5. קו פרויקט עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. קו פרויקט איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
 6. קו פרויקט איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך תקינה ואיכותית. קו פרויקט לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או  בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.
 7. קו פרויקט לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של קו פרויקט.
 8. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך.
 9. הנך מתחייב לשפות את קו פרויקט ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

תנאי פרטיות:

 1. קו פרויקט מכבדת את פרטיותך ומחויבים לשמור על המידע הפרטי שאתה עשוי לחלוק עמנו בעת שימושך באתר. מומלץ שתתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות המצויה באתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 מדיניות פרטיות

לפניך מדיניות פרטיות ביחס למידע הפרטי הנאסף ומעובד באמצעות אתר האינטרנט www.bdo-opex.co.il מדיניות פרטיות זו נועדה לפרסם ולהסביר את מדיניות הפרטיות של האתר לגבי איסוף, שימוש והעברה לצדדים שלישיים של מידע פרטי מזהה ("מידע פרטי") אשר נאסף בקשר עם השימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר הזמין לך בקישור הבא: ("תקנון האתר"). על ידי השימוש/גלישה באתר, הינך מסכים למדיניות זו, ובפרט לאיסוף המידע ולשימוש בו כמתואר להלן. למונחים שאינם מוגדרים באופן מפורש במסמך זה תהיה המשמעות המוגדרת בתקנון האתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. הכותרות וכותרות המשנה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות מדיניות פרטיות או איזו מהוראותיה.

למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו חלה על איסוף מידע פרטי באמצעות האתר ואינה חלה על כל פעילות אחרת של קו פרויקט שאינה מקוונת.

כללי

קו פרויקט הינה חלק מפירמת BDO ישראל (זיו האפט) ששהינה חלק מרשת בינלאומית של חברות עצמאיות לראיית חשבון, מס וייעוץ ("חברי רשת BDO"), המספקות שירותים מקצועיים תחת השם BDO ("BDO").

כל אחת מחברי רשת BDO הינה ישות משפטית נפרדת ואינה נושאות באחריות בגין מעשים ו/או מחדלים של חברות אחרות ברשת. הסדרים או כללים של רשת BDO אין בהם כדי להוות או לרמוז לקיומם של יחסי סוכנות או שותפות בין חברי רשת BDO.

מדיניות פרטיות זאת חלה על האתר בלבד ואינה חלה על אתרי BDO במיקומים אחרים בעולם אלא אם הם מפנים במפורש למדיניות פרטיות זו.

תשומת לבך לכך שאתרים של חברי רשת BDO אשר קישור אליהם נמצא באתר www.bdo.co.il הינם באחריות חברי רשת BDO הרלוונטיים או חברות קשורות המנהלות אתרים אלה, ואינם באחריות קו פרויקט. כמו כן, מדיניות פרטיות המפורטת במסמך זה אינה חלה על אתרים אחרים המקושרים לאתר זה אלא אם כן נאמר במדיניות הפרטיות שלהם אחרת. לפני העברת מידע פרטי כלשהו, אנחנו מבקשים מגולשים לעיין במדיניות פרטיות של אתרים אלה.

איזה מידע פרטי אתם אוספים כאשר אני מבקר באתר?

אין צורך להירשם על מנת לגשת לאתר, אך אם תשתתף באי אלו פעילויות או שירותים המוצעים על ידי האתר

www.bdo-opex.co.il אנחנו נאסוף מידע פרטי הדרוש לנו על מנת לספק לך את השירותים הללו. ככל שלא תספק מידע הדרוש לצורך כך, הדבר עלול לפגוע במתן השירותים.

מידע אשר נאסף ממך:

 • פרטי התקשרות כגון, שם מלא, תפקיד, כתובת דואר אלקטרוני, שם מעסיק ומספר טלפון.
 • פרטי הבקשה, תחומי עניין רלוונטיים בנושא השירותים המקצועיים המסופקים על ידי BDO OPEX.

מידע טכני

כאשר הנך גולש באתר, אנו עשויים לאסוף מידע טכני כגון כתובת IP, פרטים אודות עמודים בהם גלשת באתר, מידע אודות עמודים אחרים בהם גלשת באינטרנט ובאיזה תכנת דפדפן עשית שימוש על מנת לגלוש באתר.

האתר אוסף מידע כאמור לעיל ומידע טכני על מנת למדוד ולשפר יעילות האתר, לאבחן בעיות בשרת שלנו, לצורך ניהול האתר, על מנת לזהות מהיכן מגיעה תנועת הגולשים לאתר ולצורך זיהוי של המשתמשים שלנו. אנחנו עשויים אף לאסוף מידע נוסף דרך  www.bdo-opex.co.il כגון מידע אודות הרגלי שימוש וגלישה באתר. על מנת לאסוף מידע כאמור אנחנו נעשה שימוש ב- Cookies ("עוגיות"). יותר מידע לגבי שימוש בעוגיות תוכלו למצוא בפרק "שימוש ב-Cookies (עוגיות)" כפי שמפורט מטה.

מתי הנכם אוספים מידע פרטי?  

אנחנו נאסוף פרטי מידע אישיים כאשר:

 • אתה נרשם לקבלת ניוזלטר
 • אתה משאיר לנו פרטים על מנת שניצור איתך קשר
 • אתה גולש באתר (באמצעות Cookies)
 • נרשם לאירוע או מבקש להוריד מסמך מהאתר

אנחנו נאסוף מידע הדרוש לטפל בבקשתך או על מנת לספק שירותים שמבוקשים על ידך. העברת המידע אלינו אינה בגדר חובה, אם כי המידע כאמור דרוש לנו על מנת לספק את השירותים. אנחנו עשויים לבקש השלמת מידע ככל שהדבר נדרש על מנת לתת מענה הולם לבקשתך.

כיצד אתם משתמשים במידע פרטי?

 • על מנת לזהות אותך ולוודא את זהותך כאשר הנך יוצר עמנו קשר
 • על מנת ליצור איתך קשר לגבי השירותים שלנו ובהתאם לבקשתך
 • על מנת לשלוח אליך ניוזלטר בהתאם לתחומי עניין רלוונטיים כפי שצוינו על ידך
 • על מנת לשלוח לך תזכורות לגבי אירועים אליהם נרשמת, לצורך זיהוי פיזי או וירטואלי באירוע ומשלוח סיכום מאירוע שהתקיים
 • לצורך שיפור והתאמה אישית של השירותים שלנו באמצעות ניתוח מידע לגבי שימושך באתר
 • על מנת למלא אחר כל דין בהתאם לחקיקה אשר חלה עלינו ועל מנת לשתף פעולה עם גופים מפקחים ורשויות
 • אכיפה

זכות לעיון או תיקון

בהתאם לחוק, זכותך לבקש לעיין במידע הפרטי השמור אודותיך, או לתקנו. בנוסף הנך זכאי לדרוש בכתב שמידע המשמש לדיוור ישיר יימחק ממאגר המידע. על מנת לממש זכות זו תוכל לפנות ל- info@bdo-opex.co.il   תוך ציון כתובת הדואר האלקטרונית אותה הנך מבקש שנסיר מרשימות התפוצה שלנו. יובהר, כי בקשתך שלא לקבל מאיתנו דיוור שיווקי לא תפגע בזכותנו להמשיך לפנות אליך בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת לגבי נושא ההתקשרות בינינו, ככל שקיימת.

האם תימסרו מידע פרטי שלי לצדדים שלישיים?

אנחנו ננקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע את העברת המידע הפרטי לצדדים שלישיים.

קו פרויקט אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע הפרטי שלך לצדדים שלישיים ולא תשתף אחרים במידע הפרטי שלך, ללא הסכמתך, מלבד למטרות הבאות, וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של קו פרויקט,: [1] על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין קו פרויקט או בינך לבין משתמשים אחרים בקשר לאתר; [2] על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תקנון האתר, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תקנון האתר; לרבות במקרים בהם קו פרויקט מאמינה באופן סביר שהמשתמש הפר את תקנון האתר, או עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש באתר, או עשה מעשה, או מחדל,  שקו פרויקט מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. קו פרויקט רשאית לשתף את המידע הפרטי של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה או עוולה של המשתמש; [3] על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש לאחרים; [4] על מנת להשיב על בקשות תמיכה ופניות של המשתמש; [5]  על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של קו פרויקט, של המשתמשים באתר או של הציבור הכללי; [6] אם וכאשר קו פרויקט תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה או במקרה שבו המחתה או העבירה החברה את  פעילותה וכתוצאה מכך את זכויותיה וחובותיה כלפי כלל המשתמשים לצד שלישי; [7] לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור המשתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות; [8] על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. למען הסר ספק, קו פרויקט רשאית לגלות מידע שאינו מידע פרטי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.

קו פרויקט רשאית לשתף במידע פרטי גם חברי רשת BDO, חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם. ניתן יהיה לשתף במידע פרטי גם את ספקי המשנה של קו פרויקט בכפוף לתנאי המפורש שהשימוש שלהם במידע זה חייב לעלות בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו.

כמה זמן תשמרו את המידע הפרטי שלי?

קו פרויקט תשמור את המידע הפרטי אודותיך בכל תקופת ההתקשרות בינינו. לאחר מועד סיום ההתקשרות, אנחנו נשמור את המידע הפרטי למשך הזמן המאפשר לנו לשמור על רישומים עיסקיים לצורך ניתוח  ו/או ביקורת; לתקופה הנדרשת בהתאם לדין החל; על מנת להתגונן או להגיש תביעות משפטיות; ועל מנת לטפל בתלונות.

אנחנו נפעל למחוק את המידע הפרטי כאשר אינו נדרש עוד לאחת המטרות המצוינות לעיל. במקרה בו אין באפשרותנו, מסיבות טכניות, למחוק את מלוא המידע הפרטי ממערכות שלנו, נדאג להפעיל אמצעים אשר ימנעו עיבוד מידה זה.

האם המידע הפרטי מאובטח?

קו פרויקט מיישמת אמצעי אבטחה טכנולוגיים ותפעוליים מקובלים בתעשיה על מנת להגן על מידע אישי מפני אבדן, שימוש לא מורשה, שינוי או מחיקה. אנו דורשים מכל העובדים והמנהלים לשמור על המידע האישי בסודיות ומאפשרים גישה למידע האישי לעובדים בעלי הרשאה מתאימה בלבד.

קו פרויקט איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

שימוש ב– Cookies (עוגיות)

כחלק מתפעול שוטף של האתר, קו פרויקט משתמשת ב-  Cookies ("עוגיות") אשר הינם קבצי טקסט קטנים הנשמרים בדפדפן של המשתמש והמשמשים בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. חלק מהעוגיות יימחקו ברגע שתסגור את הדפדפן וחלק נוסף יישמר עד אשר יפוג תוקפן או יימחקו על ידי המשתמש. קו פרויקט עשויה לעשות שימוש בסוגים הבאים של עוגיות: (1) חיוניות (Necessary) – נדרשות על מנת להעלות את האתר או על מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותים מסויימים שהאתר מציע; (2) אנאליטיות (Analytic) – נועדו לנטר את האופן בו המשתמשים עושים שימוש באתר על מנת לאפשר לנו לשפר את האתר והשירותים המסופקים באמצעות; (3) העדפה (Preference) – שומרות את ההגדרות האישיות של המשתמש לגבי האתר; ו-(4) שיווק (Marketing) – משמשות ליצירת פרסומות מותאמות אישית עבור המשתמשים ועל מנת למדוד יעילות של מסעות פרסום.

הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש בעוגיות. יחד עם זאת, קו פרויקט איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

תיקון מדיניות הפרטיות

קו פרויקט עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ותכלול את ה תאריך בו נעשה השינוי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

מדיניות פרטיות זו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה ממדיניות הפרטיות תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, במחוז תל אביב.

יצירת קשר

ככל שיש לכם שאלות בנושא מדיניות פרטיות זו תוכלו ליצור עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני info@bdo-opex.co.il   או באמצעות דף "צור קשר" באתר.

תאריך עדכון אחרון 12/7/2022

גלילה לראש העמוד
Open chat
1
דבר ישירות עם גדעון
שלום,
במה אוכל לעזור?
דילוג לתוכן